Jakie są skutki ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku dla frankowiczów?

Tomasz Marek
Adwokat dr Tomasz Marek

Przy prowadzeniu sprawy staram się zawsze uwzględnić całokształt okoliczności. Poszukuję dla Klienta takich rozwiązań, które pozwolą na szybkie osiągnięcie zakładanego celu.

Truizmem jest stwierdzenie, że ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku stało się jednym z najgorętszych tematów frankowych ostatnich kilku miesięcy. W związku z tym, że dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (XVIII Wydział Gospodarczy) ogłosił upadłość Getin Noble Banku, wielu kredytobiorców frankowych zaczęło się zastanawiać jakie są skutki ogłoszenia upadłości wskazanego banku dla ich sytuacji prawnej.

W szczególności, jedynym z najczęściej zadawanych pytań było to, czy nadal można składać pozew o unieważnienie kredytu we frankach (co zresztą było przedmiotem wielu artykułów na naszym blogu, a między innymi następujących wpisów: „Unieważnienie kredytu we frankach” oraz „Konsekwencje unieważnienia kredytu frankowego”) jak również wielu Klientów pytało i nadal pyta nas o to w jaki sposób i kiedy można dokonać zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Poniżej, zostaną omówione najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku dla frankowiczów.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości Getinu dla toczących się w sądach spraw frankowych?

Zgodnie z przepisami, postępowania dotyczące masy upadłości ulegają zawieszeniu po ogłoszeniu upadłości danego podmiotu, a cała procedura związana z odzyskaniem jakichkolwiek środków od upadłego Getin Noble Banku może odbywać się wyłącznie w postępowaniu przed syndykiem reprezentującym i zarządzającym obecnie Getin Noble Bank w upadłości. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 174 § 1 pkt) 4 k.p.c.) przewidują, że w przypadku gdy postępowanie dotyczy masy upadłości, to sąd zawiesza postępowanie z urzędu.

Konsekwentnie, w takich sprawach, gdy przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez kredytobiorcę frankowego nadpłaconych rat kredytu, oczywistym staje się wniosek o konieczności zawieszenia postępowania w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że znakomita większość spraw toczących się w sądach dotyczy nie tylko zapłaty nadpłaconego przez kredytobiorcę frankowego kapitału, lecz również ustalenia przez sąd, że umowa kredytu frankowego łącząca strony jest nieważna.

Dlatego też, w ocenie Kancelarii sądy frankowe nadal powinny prowadzić postępowania sądowe zmierzające do ustalenia, że umowa kredytu frankowego łącząca powoda z pozwanym bankiem (oczywiście o ile w konkretnej sprawie są spełnione przesłanki do tego aby unieważnić umowę kredytu frankowego) jest nieważna. Tym samym, w tych sprawach, w których frankowicze zdążyli już złożyć pozew przeciwko Getin Noble Bank (obejmujący żądanie ustalenia nieważności umowy) powinny one toczyć się nadal pomimo ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku.

Taka konkluzja znajduje również potwierdzenie w poglądach przedstawicieli literatury prawniczej, którzy wskazują, iż:

„Postępowanie dotyczy masy upadłości (art. 174 § 1 pkt 4 KPC) wtedy, gdy zgłoszone roszczenie będzie podlegało zaspokojeniu z masy upadłości w drodze jej likwidacji przez spieniężenie jej składników i podział uzyskanych funduszy między wierzycieli, czemu służy umieszczenie wierzytelności na liście wierzytelności. Spełnienie tego kryterium (pokrycie zobowiązania środkami uzyskanymi ze sprzedaży masy upadłości w wyniku ich podziału między wierzycieli zgodnie z przepisami prawa upadłościowego) decyduje o obowiązku zawieszenia postępowania wszczętego przed ogłoszeniem upadłości na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 KPC.

To zaś oznacza, że wymóg zawieszenia postępowania dotyczy wyłącznie postępowań, których przedmiotem jest wykonanie zobowiązania polegającego na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. Chodzi więc o zobowiązania majątkowe o charakterze pieniężnym, który może wynikać z istoty zobowiązania (gdy przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna) lub też z transformacji roszczenia z niepieniężnego na pieniężne, o której stanowi art. 91 ust. 2 PrUpad (zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił).”(vide A. Zieliński i K. Flaga-Gieruszczyńska w: A. Zieliński i K. Flaga-Gieruszczyńska red., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Warszawa 2022, SIP Legalis, komentarz do art. 174 k.p.c., NB 19).

Czy można dochodzić unieważnienia umowy kredytu frankowego po ogłoszeniu upadłości Getinu?

Konsekwencją przyjęcia poglądu o tym, że pomimo ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku możliwe nadal jest żądanie ustalenia przez sąd nieważności umowy frankowej, jest oczywisty wniosek, iż również ci frankowicze, którzy nie zdążyli złożyć pozwu przeciwko upadłemu bankowi, będą nadal mogli pozywać Getin Noble Bank o ustalenie nieważności umowy frankowej.

Tym samym, można spodziewać się, że pomimo ogłoszonej upadłości Getin Noble Banku, nadal bardzo wiele osób będzie decydowało się na złożenie pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, albowiem tylko przez uzyskanie prawomocnego wyroku sądu ustalającego taką nieważność, możliwe jest wyeliminowanie z obrotu prawnego umowy kredytu frankowego.

To z kolei wiąże się między innymi z tym, że pomimo tego, iż frankowicze najpewniej nie odzyskają nadpłaconego kredytu od Getin Noble Banku (szanse na to należałoby ocenić jako minimalne), to i tak nadal „opłaca się” pozwać bank o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego: w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu, frankowicz będzie bowiem zwolniony z konieczności dalszego spłacania kredytu, hipoteka będzie mogła zostać wykreślona a kredyt będzie zamknięty. 

Jak dokonać zgłoszenia wierzytelności wobec Getinu?

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku spowodowało, że wszelkie ewentualne roszczenia kredytobiorców (jak również oczywiście wszystkich innych wierzycieli Getinu) będą zaspokajane wyłącznie z masy upadłościowej. Oznacza to, że wszyscy kredytobiorcy Getinu kwestionujący ważność umowy kredytu frankowego łączącej ich z upadłym bankiem, powinni zadbać o należyte zabezpieczenia swoich roszczeń wobec banku. Należy przy tym podkreślić, że są to czynności całkowicie niezależne od żądania unieważnienia umowy kredytu frankowego, co zostało szerzej opisane w poprzedniej części niniejszego artykułu.

Pierwszym krokiem, który powinni podjąć frankowicze, jest złożenie materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Przedmiotem potrącenia jest z jednej strony wierzytelność frankowicza o zwrot wszelkich zapłaconych bankowi w związku z kredytem kosztów (w szczególności zatem rat kredytu), a z drugiej strony jest to wierzytelność Getin Noble Banku o zwrot wypłaconego kredytobiorcy kapitału.

Zdaniem większości praktyków zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem, oświadczenie o potrąceniu powinno zostać złożone przed zgłoszeniem wierzytelności wobec Getin Noble Banku i powinno zostać wysłane na dwa adresy, tj.: na adres Syndyka reprezentującego upadło Bank oraz na adres Getin Noble Bank w upadłości wynikający z KRS. Co ważne, na oba adresy powinno zostać wysłane dokładnie to samo oświadczenie o potrąceniu.  

Po złożeniu oświadczenia o potrąceniu, kolejnym krokiem jest zgłoszenie wierzytelności wobec Syndyka Getin Noble Banku. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się za pomocą elektronicznego systemy KRZ, tj. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zdaniem większości praktyków, z ostrożności procesowej, zgłoszeniu powinna podlegać cała wierzytelność przysługująca frankowiczowi wobec Getin Noble Banku, a nie tylko wierzytelność niższa, która niejako „pozostała” po wzajemnym umorzeniu wierzytelności kredytobiorcy i banku.   

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać szereg niezbędnych elementów, np. dowody stwierdzające wysokość wierzytelności, kategorię do której ma być zaliczona wierzytelność, dane zgłaszającego wierzyciela etc.

Do kiedy można dokonać zgłoszenia wierzytelności wobec Getinu?

Dnia 21 sierpnia 2023 r. upłynął termin na zgłaszanie wierzytelności wobec Getin Noble Banku bezkosztowo, tj. bez konieczności uiszczania opłaty sądowej.  Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że po tej dacie nie jest już możliwe zgłoszenie wierzytelności wobec Getinu. Nadal można bowiem zgłaszać wierzytelności wobec Syndyka Getin Noble Banku, jednakże wiąże się to z koniecznością uiszczenia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 1.010,49 zł.

Jak podkreśla Rzecznik Finansowy na swojej stronie, doniosłość zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Banku wynika przede wszystkim z tego, że taki frankowicz, który nie zgłosił swojej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w żaden sposób w postępowaniu upadłościowym, co oznacza, że do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego, kredytobiorca frankowy nie będzie mógł przymusowo dochodzić swojej wierzytelności.

 Kancelaria Prawa Gospodarczego Kraków – pomoc

Podsumowując powyższe rozważania, możliwa staje się konstatacja, że pomimo tego, że 20 lipca 2023 r. doszło do ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku, to jednak nie oznacza to w żadnym wypadku, że frankowicze (klienci upadłego banku) nie mogą już podejmować żadnych działań zmierzających do zabezpieczenia ich sytuacji prawnej. W szczególności, nadal możliwe jest złożenie pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, co z kolei każdorazowo wymaga jej analizy przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani pomocą adwokata lub radcy prawnego Kancelarii przy weryfikacji Państwa umowy kredytu frankowego, to oczywiście mogą Państwo zwrócić się o wsparcie do naszej Kancelarii.

dr Tomasz Marek

dr Tomasz Marek

Specjalizuję się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)