Wygrana w sprawie o odszkodowanie za zmianę MPZP

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Mamy przyjemność poinformować o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii. Wyrokiem z dnia 2 lipca 2021 r., sygn. akt: I C 1161/20 Sąd Okręgowy w Opolu zasądził na rzecz dwóch naszych Klientów po 141.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie jako odszkodowanie za zmianę MPZP (miejski plan zagospodarowania przestrzennego) od gminy Olesno oraz koszty procesu w kwocie 7.635,00 zł. Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2022 r., sygn. akt: I ACa 1155/21 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jedynie nieznacznie obniżyl zasądzone kwoty (do kwot po 138.045,00 zł) oddalając w pozostałym zakresie apelację gminy. Oznacza to, że w tym zakresie orzeczenie jest prawomocne i podlega realizacji. Nasi Klienci otrzymali już należne pieniądze.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) tworzy mechanizm rekompensaty dla właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości, który może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Jako przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie szkody w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się kryterium możliwości wykorzystywania tej nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

W orzecznictwie podkreśla się, że ocena w tym względzie powinna opierać się nie tylko na uprzednim faktycznym wykorzystaniu nieruchomości, lecz należy także uwzględniać możliwości w tym zakresie, a więc badać nie tylko to, jak była, lecz także jak mogła być zagospodarowana. Pojęcie korzystania z nieruchomości obejmuje również możliwość realizacji określonych projektów lub zamierzeń i nie ogranicza się tylko do sytuacji, w których właściciel (lub użytkownik wieczysty) podjął już konkretne działania faktyczne lub prawne, zmierzające do określonego korzystania z nieruchomości. Na równi z dotychczasowym faktycznym korzystaniem z nieruchomości traktuje się sposób korzystania potencjalnie dopuszczalny. Istotne są bowiem potencjalne możliwości w tym zakresie, a zatem także to, jak nieruchomość mogła być – przed uchwaleniem bądź zmianą planu – zagospodarowana

W ocenie Sądu niezasadny był zarzut pozwanej gminy dotyczący nieużytkowania nieruchomości przez powódki i nieczynienie żadnych działań zmierzających do ich przygotowania do realizacji inwestycji odpowiadającej przeznaczeniu terenu. Odszkodowanie z art. 36 u.p.z.p. należy się niezależnie od planów właściciela co do nieruchomości, a tym bardziej niezależnie od faktycznie podejmowanych przez niego czynności. Ustawa planistyczna rozróżnia bowiem pojęcia „przeznaczenia terenu” oraz „sposobu korzystania” z niego. Przepis art. 36 ust. 1 u.p.z.p. znajduje zastosowanie zarówno wówczas, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą właściciel nieruchomości utraci możliwość korzystania z niej w sposób dotychczasowy lub też zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie prezentowane jest stanowisko, iż ocenę czy nieruchomość może być wykorzystana w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem powinno się opierać nie tylko na uprzednim faktycznym jej wykorzystaniu, lecz uwzględniać także należy sposób korzystania potencjalnie dopuszczalny, nawet, jeśli nie został zrealizowany przez uprawnionego. Pojęcie korzystania z nieruchomości obejmuje bowiem możliwość realizacji określonych projektów i zamierzeń. Jednocześnie wskazuje się, że ta potencjalna możliwość korzystania z nieruchomości, która została utracona lub istotnie ograniczona, musi być realna w okolicznościach sprawy, a więc musi chodzić o konkretną możliwość korzystania z nieruchomości.

Zapadłe orzeczenia należy przyjąć z aprobatą. Wyrażone stanowisko przez Sądy obu instancji potwierdziły naszą argumentację. Pamiętać bowiem trzeba o tym, że właściciel nieruchomości może być zainteresowany po prostu sprzedażą danej nieruchomości, której wartość może drastycznie spać z uwagi na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie jest to jedyne postępowanie które prowadzimy z tego zakresu. Wygrane przez nas sprawy są pozytywnym sygnałem dla pozostałych naszych Klientów, którzy również mogą liczyć na odzyskanie należnych im pieniędzy. Wiele osób ciągle jednak nie wie o przysługujących im prawach. Mamy nadzieję, że wyroki takie jak te, o których piszemy przyczynią się do zwiększenia świadomości prawnej obywateli.

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)