Trigon – odzyskanie pieniędzy

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Trigon TFI S.A. był jednym z większych podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Dziś ta nazwa wielu inwestorom kojarzy się dosyć negatywnie z uwagi na utracone środków w takie fundusze. W dniu 21 stycznia 2019 r. Trigon TFI S.A. zmienił swoją nazwę na Lartiq TFI S.A. W dalszym ciągu był to jednak ten sam podmiot. Poniższy tekst będzie dotyczył szans na odzyskanie pieniędzy, ulokowanych w fundusze zarządzane przez to TFI.

Decyzja KNF

5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, na mocy której cofnęła zezwolenie temu podmiotowi zezwolenie na wykonywania działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (z treścią zawiadomienia, można zapoznać się tutaj). Powodem były naruszenia związane z następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ, Trigon Profit XXIV NSFIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Venture FIZ, Trigon Opportunity FIZ i Trigon XXI FIZ, Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ i Trigon Profit XXIV NSFIZ

Po utracie zezwolenia, fundusze zostały w główne mierze przejęte do zarządzania przez IPOPEMA TFI S.A. i zmieniły nazwę z Trigon na LUMEN.

Decyzja UOKiK

Lartiq TFI S.A. została również ukarana przez Prezesa UOKiK na podstawie decyzji numer RŁO 6/2020 z dnia 22 lipca 2022 r. (do zapoznania się tutaj) za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na umieszczaniu w materiałach promocyjnych nieprawdziwych informacji w toku emitowania certyfikatów inwestycyjnych.

Trigon – odzyskanie pieniędzy

Wiele osób jest dziś zainteresowana odzyskaniem pieniędzy, które bezpośrednio lub pośrednio zainwestowali w fundusze zarządzane przez Trigon. Oprócz rozważenia dochodzenia roszczeń w stosunku do samego TFI należy wziąć pod uwagę również możliwość dochodzenia środków od podmiotów zaangażowanych w proces dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych. Odpowiedzialność za misseling w niektórych przypadkach może być prostsza do wykazania, a jednocześnie podmiot odpowiedzialny może być w pełni wypłacalny, co będzie rodzić szanse na odzyskanie całości utraconych środków jak np. w przypadku odpowiedzialności ING Bank Śląski S.A. Oczywiście każda sprawa wymaga indywidulanej analizy pod kątem spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności, jednak szanse na zwrot pieniędzy są jak najbardziej realne.

Odpowiedzialność za misseling

Podstawę roszczeń za tzw. misseling można poszukiwać w szczególności w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Zgodnie z art. 3 tej ustawy „zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych”. Stosownie do art. 4 ust. 2 w/w ustawy, „za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd”.  Wprowadzaniem w błąd może być w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy), które w szczególności mogą dotyczyć cech produktu (art. 5 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy). Nieuczciwą praktyką rynkową może być także zaniechanie wprowadzające w błąd, pod pojęciem którym rozumie zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu (art. 6 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy).

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 13 w/w ustawy ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, „w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń.” Odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana w tym przepisie ma charakter deliktowy. Przytoczony przepis przewiduje odwołanie się do zasad ogólnych a więc zgodnie z art. 363 § 1 zd. 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (przy czym zgodnie z uchwałą SN z 11 września 2020 r., sygn. akt: III CZP 80/19 żądanie unieważnienia umowy jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego (art. 363 § 1 k.c.) i jest uzależnione również od wykazania ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej).

Kancelaria prawa gospodarczego Kraków – Pomoc

Klienci przeważnie inwestowali znaczne środki, które ostatecznie trafiały do funduszy zarządzanych przez Trigon. W pewnym momencie środki mogły wydawać się stracone. Nie jest tak jednak do końca. Istnieją możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów, które były zaangażowane w dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych. Warto zatem skonsultować się z kancelarią prawną w celu oceny swojej sytuacji prawnej. Pamiętać przy tym trzeba, że czas odgrywa tutaj ważną role, ponieważ potencjalne roszczenia mają relatywnie krótki okres przedawnienia.

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)