Unieważnienie umowy kredytu „mPlan” od BRE Bank S.A. (mBank S.A.)

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r. ustalił, że umowa kredytu we frankach „mPlan”, która została zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 494.449,45 zł tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych rat oraz zwrot kosztów procesu.

Umowa zawierała w  szczególności następujące abuzywne postanowienia, których wyeliminowanie z umowy prowadzi do jej nieważności.

§1 ust. 3A Umowy 

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2006-12-18 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi 184 583,56 CHF . Kwota niniejsza ma charakter informacyjny  
i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie. 

§11 ust. 4 

Raty kapitałowo–odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A,. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.  

§13 ust. 5 Umowy  

Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo–odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty. 

§1 ust. 4 Regulaminu  

Kredyt/pożyczka hipoteczny waloryzowany udzielany jest w złotych polskich, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez Kredytobiorcę walutę obcą. 

§24 ust. 2 i 3 Regulaminu 

Wysokość każdej raty odsetkowej lub kapitałowo–odsetkowej kredytu/pożyczki hipotecznej waloryzowanego kursem waluty obcej określona jest w tej walucie, natomiast jej spłata dokonywana jest w złotych po uprzednim jej przeliczeniu wg kursu sprzedaży danej waluty obcej, określonym w tabeli kursowej BRE Banku SA na dzień spłaty. (ust.2) 

Wysokość rat odsetkowych i kapitałowo–odsetkowych kredytu/pożyczki hipotecznej waloryzowanej wyrażona w złotych, ulega comiesięcznej modyfikacji w zależności od kursu sprzedaży waluty obcej, według tabeli kursowej BRE Banku SA na dzień spłaty. (ust. 3) 

§27 ust. 2 Regulaminu 

Wcześniejsza spłata całości kredytu/pożyczki hipotecznej lub raty kapitałowo-odsetkowej kredytu/pożyczki hipotecznej waloryzowanej, a także spłata przekraczająca wysokość raty kredytu/pożyczki hipotecznej waloryzowanej przeliczana jest po kursie sprzedaży danej waluty obcej, ogłaszanym na dzień spłaty. 

Przedmiotowa umowa kredytu podobnie jak i inne umowy kredytu we frankach szwajcarskich narusza dobre obyczaje przede wszystkim dlatego, że umożliwia bankowi dowolne kształtowanie zobowiązania kredytobiorcy.

Kredyty oferowane przez BRE Bank, w tym umowa „mPlan” należały do jednych z najczęściej występujących w obrocie. Jest to dla nas już kolejna sprawa wygrana z tego zakresu. Można zatem uznać, że istnieje tu już utarta linia orzecznicza, która jest korzystna dla konsumentów.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat postępowania z bankiem zachęcamy do zapoznania się z wpisem: Unieważnienie kredytu we frankach Kraków

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)